xing-chuan

深复制与浅复制的区别
浅复制浅拷贝是指复制对象的时候,指对第一层键值对进行独立的复制。一个简单的实现如下:// 浅复制实现 functi...
扫描右侧二维码阅读全文
27
2018/06

深复制与浅复制的区别

浅复制

浅拷贝是指复制对象的时候,指对第一层键值对进行独立的复制。一个简单的实现如下:

// 浅复制实现
function shadowCopy(target, source){ 
  if( !source || typeof source !== 'object'){
    return;
  }
  if( !target || typeof target !== 'object'){
    return;
  } 
  // 这边最好区别一下对象和数组的复制
  for(var key in source){
    if(source.hasOwnProperty(key)){
      target[key] = source[key];
    }
  }
}

我们分别对对象和数组进行测试,发现成功地复制了。

//测试例子
var arr = [1,2,3];
var arr2 = [];
shadowCopy(arr2, arr);
console.log(arr2);
//[1,2,3]

var today = {
  weather: 'Sunny',
  date: {
    week: 'Wed'
  } 
}

var tomorrow = {};
shadowCopy(tomorrow, today);
console.log(tomorrow);
// Object {weather: "Sunny", date: Object}

对于date这个属性,tomorrow变量复制的是它在堆中的地址,这也导致了today和tomorrow的date其实是指向堆中的同一个对象,只是对地址的引用。

tomorrow.weather = 'Cloudy';
tomorrow.date.week = 'Thurs';

console.log(today.weather); // 'Sunny'
console.log(today.date.week); //'Thurs'

Array方法的slice,concat其实是一种浅复制

深复制

深复制的实现,只需要再浅复制的基础上使用递归,复制所有属性和值

// 深复制实现
function deepCopy(target, source){ 
  if( !source || typeof source !== 'object'){
    return;
  }
  if( !target || typeof target !== 'object'){
    return;
  } 
  for(var key in source){
    if(source.hasOwnProperty(key)){
      if( source[key] && typeof source[key] == 'object'){
        target[key] = {};
        deepCopy(target[key], source[key]);
      } 
      else{
        target[key] = source[key];
      }  
    }  
  } 
}

深复制可以用JSON格式处理(ES5.API)

var data=JSON.parse(JSON.stringify(obj))
// 缺点:对于一般的需求是可以满足的,但是它有缺点。
// 下例中,可以看到JSON复制会忽略掉值为undefined以及函数表达式。
var obj = {
  a: 1,
  b: 2,
  c: undefined,
  sum: function() { return a + b; }
};

var obj2 = JSON.parse(JSON.stringify(obj));
console.log(obj2);
//Object {a: 1, b: 2}
最后修改:2018 年 06 月 27 日 10 : 58 PM
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏

发表评论